Issue:

A total of 33 designers, selected by the designers’ association DAS, display new takes on Gifu’s traditional kakejiku (Japanese hanging scrolls). DAS believes that kakejiku are one of the best interior decoration choices for today’s art lovers (with extra advantages of being light and compact). The exhibition’s aim is to continue to inspire new kakejiku reflecting different lifestyles all over the world – and to promote a beautiful craft.


Designers: Motodugu Araki, Junko Inagaki, Shinsaku Inoue, Takako Imatani, Hiroshi Ira, Dairoku Oka, Miyoko Kawamura, Kazuo Kimura, Hiroko Koshino, Tadahiro Sakamoto, Hitoshi Sasaki, Kunio Sato, Takahiro Shima, Akihito Mizu, Giacomo Valentini, Shinnosuke Sugizaki, Yoshinori Sengoku, Toshihiko Daimon, Yukichi Takada, Zenmaru Takahashi, Akihiko Tamura, Masahiko Tsubota, Yoshihiro Noguchi, Shigeki Hattori, Masaki Hisatani, Takeshi Fukuda, Takashi Fujita, Riko Honta, Yoshiho Mawatari, Haruko Mitori, Akiko Miyako, Takao Yamada, Yoji Yamamoto.