Issue:

ASSOCIATE MEMBERS
Shigeru Matsudo, Sun Alba
Hideo Tomita, Refinitiv Japan K.K.
Natsuko Toda, Freelance
Tomoo Tajima, Tokai University Tokyo Hospital
Shinichi Yasuda, Tama University

REINSTATEMENT (ASSOCIATE)
Yoshiyuki Maeda